NBS ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA

INVESTITOR: NBS Zavod za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider

PREDMET RADOVA: isporuka, ugradnja i puštanje u rad sistema klimatizacije VTIK 12L

Postojeće stanje:

Zbog ugradnje novih proizvodnih mašina u odeljenju Atelje za štampu novčanica - levo, koje zahtevaju stabilno snabdevanje vazduha sa aspekta temperature i relativne vlage u svim vremenskim uslovima,
Investitor je odlučio da se izvrši demontaža starog, isproruka i ugradnja novog sitema klimatizacije, označenog sa VTIK-12L.

Tehnički opis izvedenog stanja:
Tehnološkim rešenjem izvedenog stanje sistema klimatizacije VTIK-12L obezbeđena je sigurna i adekvatna kvantitativna i kvalitativna priprema vazduha pri svim uslovima rada postrojenja. Izvedenim rešenjem omogućeno je da se sa predviđenih 10i/h obezbedi i da u zoni do 2m visine i određenoj udaljenosti od mašina koje oslobađaju veliku količinu toplotne energije, postignemo zahtevane parametre temperature i relativne vlage.

Novoizvedeni sistem klimatizacije odeljenja Atelje za štampu novčanica - levo i Trezor sastoji se iz dva sistema:

Sistem 1 se sastoji iz priključne sekcije, filterske sekcije, sekcije sa predgrejačem, sekcije sa hladnjakom, sekcije za vlaženje, sekcije sa dogrejačem i ventilatorske sekcije.

Sistem 2 se sastoji iz priključne sekcije, filterske sekcije, sekcije sa rekuperatorom i ventilatorske sekcije.

Ugrađene su horizontalne klima komore tip 1 AHU CLIMACIAT airtech 375, proizvod CIAT, Francuska.

Pripremom i ubacivanjem 27500 m3/h (25050 m3/h u Atelje za štampu novčanica - levo i 2450 m3/h u Trezor) 100% svežeg spoljnjeg vazduha (sistem 1) obuhvaćeno je:

Izvlačenjem 27500 m3/h (25050 m3/h iz Ateljea za štampu novčanica - levo i 2450 m3/h iz Trezora) otpadnog vazduha (sistem 2), obuhvaćeno je:

Ubacivanje pripremljenog vazduha od klima komora do prostorija izvedeno je spiro cevima. Izvršena je ugradnja novog kanalskog razvoda u prostoriji Trezor, dok je kanalski razvod u prostoriji Atelje za štampu novčanica - levo ostao nepromenjen.

Ubacivanje pripremljenog i izvačenje otpadnog vazduha vrši se distributivnim elementima proizvod SCHAKO, Nemačka.

Ovlaživanje vazduha je izvedeno sanitarnom parom proizvedenom u posebnom uređaju, sa pogonom na tehnološku paru iz kotlarnice, proizvod DRI STEEM, USA

Sistem za rekuperaciju je punjen glikolom (40%) i radi kao otvoren sistem, čime se obezbeđuje ekspanzija i rezerva glikola. Sistem rekuperacije biće u funkciji samo za razliku temperatura između svežeg i otpadnog vazduha veću od 5°C. Iskorišćenje otpadne toplote je definisano rekuperacijom, pri čemu je stepen iskorišćenja do 42%.

Hladna voda, potrebna za rad klima komore VTIK-12L uzeta je sa postojećeg razdelnika hladne vode B4, dok je topla voda potrebna za dogrejač i predgrejač uzeta sa razdelnika tople vode A5.

Upravljanje elementima klima komore je automatsko, prema zadatim parametrima za rad sistema: stanje vazduha u prostoriji temperatura t=21.5°C i relativna vlaga 55% RV. Ovi parametri se mogu korigovati u opsegu, za temperaturu: +1.5 (23°C) i -1.5 (20°C), za relativnu vlagu: +5 (60% RV) i -5 (50%RV).

Postizanje i održavanje ovih parametara omogućeno je korišćenjem automatike SIEMENS, Nemačka.

Kontrola rada i upravljanje svim elementima sistema klimatizacije VTIK-12L vrši se korišćenjem odgovarajućeg korisničkog programa za CSNU DESIGO INSIGHT.

U prostriji Atelje za štampu novčanica – levo ugrađeni su parapetni četvorocevni i dvocevni fan coil uređaji proizvod CIAT, Francuska

Kompletni radovi su završeni za 55 dana.

Početna O nama ICT Usluge Inženjering i projektovanje Kontakt