Naša misija

Radimo za dobrobit društva, poboljšavamo kvalitet života i obezbeđujemo zaštitu životne sredine

POLITIKA IMS-A

Politika Integrisanog sistema menadžmenta (IMS) privrednog društva
''NTE ENGINEERING DOO BEOGRAD'' je sastavni deo poslovne politike koja je usmerena na sticanje poverenja i povećanje broja korisnika inženjering usluga u oblasti
termotehnike, elektrotehnike i softverskog inženjeringa.

Zasnovana je na ostvarenju i održavanju kvaliteta u poslovanju, pravovremenoj i efikasnoj isporuci usluga sa ciljem potpunog zadovoljenja iskazanih zahteva,
potreba i očekivanja naših klijenata.

Osnovni stavovi te politike ogledaju se u sledećem:

- Uspostavljanje integrisanog sistema usaglašenog sa međunarodnim standardima SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i ISO BS 18001:2008
- Učešće rukovodstva u svim procesima upravljanja integrisanim sistemom
- Usmerenost ka naručiocima/korisnicima proizvoda i usluga
- Angažovanost svih zaposlenih na realizaciji planiranih aktivnosti
- Stalni razvoj resursa preduzeća, kako ljudskih, tako i materijalnih
- Procesni pristup u realizaciji i neprekidno unapređivanje poslovanja
- Uspostavljanje uzajamno korisnih odnosa sa svim našim poslovnim partnerima
- Praćenje svetskih trendova u pogledu modernizovanja i unapređenja poslovanja preduzeća i primenjivanje tih trendova u svim oblastima naše delatnosti, a sa ciljem stalnog unapređenja kvaliteta.

Na osnovu stavova Politike Integrisanog sistema, utvrđeni su opšti ciljevi bazirani na:

- Zadržavanju postojećih i osvajanju novih tržišta
- Kontinuiranom poboljšanju procesa realizacije proizvoda i ulaganju u ljudske resurse i opremu u cilju održavanja i unapređivanja tehnološkog nivoa
- Unapređenju organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja repromaterijala, energije i vode, smanjenju emisije štetnih gasova u vazduh i sprečavanju zagađenja vode i zemljišta
- Težnji ka smanjenju ukupnog otpada i na uklanjanju otpada koji treba biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu
- Kontinuiranom poboljšavanju učinka u oblasti zaštite životne sredine
- Uspostavljanju efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija važnih za zaštitu životne sredine
- Sistematskom upravljanju ljudskim resursima uz obezbeđenje obuke u okviru delatnosti privrednog društva
- Stvaranju bezbednih i zdravih uslova za rad, bez profesionalnih bolesti i povreda na radu
- Stalnom poboljšanju efektivnosti i efikasnosti Integrisanog sistema kvaliteta menadžmenta
- Doslednom poštovanju zakona, standarda, propisa i ugovora koji su relevantni za rad privrednog društva
Uprava privrednog društva privržena je ovoj politici IMS-a i odgovorna za njeno sprovođenje u skladu sa standardima SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS BS OHSAS 18001:2008.

Svi rukovodioci i ostali zaposleni dužni su da se ponašaju u skladu sa ovom politikom i da rade na ostvarenju ciljeva IMS-a koji iz nje proističu i kojima se ona ostvaruje.

Beograd, 21.05.2018. godine
Direktor
Srđan Vuković

SERTIFIKATI

DOKUMENTACIJA

Početna O nama ICT Usluge Inženjering i projektovanje Kontakt